Zorg voor iedereen toegankelijk gemaakt

Schriftelijke melding van klacht

Bij Intercare Revalidatie staat u als cliënt centraal. Doordat uw zorgverlener uw taal spreekt en uw culturele achtergrond begrijpt, krijgt u inzicht in uw gezondheidssituatie. Rekening houdend met uw achtergrond kan onze zorgprofessional u helpen bewust te worden van de factoren die invloed hebben op uw gezondheid. Door in uw eigen taal met u te bespreken wat uw zorgvraag is en welke herstel belemmerende factoren er mogelijk spelen, bepalen wij samen met u het behandeltraject. Intercare Revalidatie ondersteunt u bij het positief omgaan met uw beperkingen, zodat u weer zoveel mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.

De klacht wordt ingediend middels een Intercare Revalidatie Klachtenformulier

Hiertoe wordt een Intercare Revalidatie Klachtenformulier gebruikt met een omschrijving van de klacht voor wat betreft bejegening, privacy, werkmethode, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en overig. Het klachtenformulier vindt u hier. Ook wordt vermeld door wie de klacht is ingediend: UWV, gemeente, bedrijfsarts, werkgever, cliënt, overig. 

Minimale eisen

De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd uiterlijk binnen 14 dagen.

 • De klager dient zijn/haar naam en adres te vermelden;
 • De klager dient de klacht te voorzien van een dagtekening;
 • De klager dient aan te geven op welke Intercare Revalidatie vestiging en tegen welke Intercare Revalidatie medewerker de klacht wordt ingediend;
 • De klager dient aan te geven op welke datum of in welke periode de gedraging of de gebeurtenis waartegen de klacht gericht is, heeft plaatsgevonden;
 • De klager dient een omschrijving te geven van de gedragingen of gebeurtenis waartegen de klacht gericht is. 

Ontvangstbevestiging

De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd uiterlijk binnen 14 dagen.

 Ontvangstbevestiging bevat 

 • Een vermelding van de datum waarop de gedragingen of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden;
 • Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft;
 • Een aanduiding van de termijnen binnen welke de behandeling van klacht naar verwachting zal zijn afgerond;
 • De vermelding van een contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden;
 • Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure. 

Beantwoording van klacht

De klacht wordt binnen een termijn van zes weken na indiening van de klacht afgehandeld.

Beslissing van klacht wordt schriftelijk medegedeeld en bevat 

 • Een weergave van de klacht;
 • Een weergave van de feiten zoals Intercare Revalidatie deze ziet;
 • Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht;
 • Een oordeel over de klacht;
 • Een weergave van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. 

Inzien van stukken en het horen van klager

De klager wordt op zijn/haar verzoek in de gelegenheid gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien en wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.

Van de toelichting wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt naar zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, gestuurd.

Degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag gemaakt welke zowel aan de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt gestuurd.

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact